Jak reklamovat

REKLAMACE

Reklamační řád IMdily.cz vychází u maloobchodních zákazníků z Občanského zákoníku a u zákazníků z řad podnikatelů z Obchodního zákoníku.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou zákazník prokazatelně nezpůsobil, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti IMdily.cz, za vady prodaného výrobku. Koupi musí zákazník prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

Zboží prodávané IMdily.cz je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo ( nutno uvést SPZ ) namontována součástka, která je předmětem reklamace ( identifikace podle objednacího kódu zboží ). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu a stav tachometru při reklamaci.

Reklamovat nesprávně dodané nebo odebrané zboží je možné pouze do 14 dnů od data převzetí zboží. Při vrácení musí být předložen doklad o nabytí zboží a zboží musí být v nepoškozeném stavu a v originálním balení.

 

Reklamační protokol ke stáhnutí zde.

 

Podmínkou zahájení reklamačního řízení je:

  • předložení vadného výrobku
  • uplatnění reklamace v záruční lhůtě
  • předložení faktury nebo účtenky
  • předložení dokladu o odborné montáži
  • u reklamování elektrických dílů je nutné dodat výpis z diagnostiky
  • u reklamování dílů klimatizace je nutné doložit všechny podklady viz odkaz Jak reklamovat konkrétní díl

Záruční doba je v Občanském zákoníku stanovena v § 620 na 24 měsíců. Dle § 619, odst. 2 se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním. U zákazníků, u kterých se vztah řídí podle Obchodního zákoníku, je při splnění všech náležitostí ( předložení všech dokladů dle bodů 2, 3 a 5 tohoto reklamačního řádu ) stanovena záruka IMdily.cz na dobu 24 měsíců. Pokud podnikatel nepředloží všechny zmíněné doklady, vyhrazuje si IMdily.cz právo na dobu nezbytně nutnou k posouzení zboží.

U vztahů, které podléhají Občanskému zákoníku rozhodne o reklamaci IMdily.cz ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Sepíšeme se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen nám poskytnout všechny požadované údaje o vozidle.

Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2013